Akimoto Akitomo Daito

Sword Information:

Type: Tachi

Sugata: Shinogi Zukuri

Mei: Akitomo Tsukuru Kore

Date/Era: Spring of 1941

School/Den: Kasama Ikkansai Shigetsugu Mon

Tradition: Bizen

Authentication/Papers: None

Sword Details:

Nagasa: TBD

Kissaki Type: TBD

Kissaki Length: TBD

Mihaba: TBD

Kasane: TBD

Sori Measurement: TBD

Nakago Jiri: Ubu, Kirijiri

Nakago Length: TBD

Yasurime: Kesho

Mune: TBD

Jihada: Itame

Hamon: Ko-Nie Deki Choji Midare

Boshi: Komaru 

Smith Information:

Rating:

- Toko-Taikan: 1.8 Million Yen

- Gendai Toshi Ninki Banzuke: East Block, Maegashira

- 6th Shinsaku Nihonto Denrankai: Special Honor Seat

- Tosho Banzuke: JoJo Saku

Smith Details:

Akitomo (昭友), Shōwa (昭和, 1926-1989), Shizuoka – „Akimoto Akitomo“ (秋元昭友), „Akimoto Ikkansai Minamoto Akitomo saku“ (秋元一貫斎源昭友作), „Minamoto Akitomo saku“ (源昭友作), civilian name „Akimoto Shin ́ichi“ (秋元信一), born 1880, he started his apprenticeship at the „Nihontō-tanren-denshūjo“ (日本刀鍛錬伝習所) ander Kurihara Akihide (栗原昭秀) in 1931 but studied also ander Kasama Ikkansai Shigetsugu (笠間一貫斎繁継), later he became an instructor at this training site 

From Markus Sesko's, "Index of Japanese Swordsmiths"